derde-/vierdejaars cursus 2003-2004

moderne Chinese handschriften

Jeroen Wiedenhof

tijd en plaats

tweede semester, donderdagen van 13:15u tot 15:00u
zaal nog bekend te maken


inhoud

Doel van het college is het leren lezen van Chinese handschriften. Bestaande handgeschreven teksten (brieven, notities, faxuitdraaien) van oplopende moeilijkheidsgraad worden na voorbereiding thuis op het college gelezen.De student leert handgeschreven karakters herkennen op basis van teksten van oplopende moeilijkheidsgraad. Cursieve vormen worden systematisch behandeld op basis van de componenten van karakters. De teksten beslaan traditioneel en vereenvoudigd schrift in balpen, stift en vulpen.


ingangseis

Vanwege het niveau van de teksten is dit college uitsluitend bestemd voor derde- en vierdejaars studenten. Het is aan te raden (maar niet verplicht) om het facultatieve college kalligrafie als voorbereiding te volgen.


vorm

De cursus Moderne handschriften wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn ontcijferd en vertaald. Deelnemers aan de cursus dienen deze vertaling schriftelijk uit te werken, en hun vragen en aantekeningen mee te nemen naar het college.


materiaal

Het leesmateriaal wordt op het college uitgedeeld. Klik op de illustratie hiernaast voor een voorproefje. Bij de voorbereiding is het gebruik van goede en verschillende woordenboeken aan te raden. Met name retrograde woordenboeken kunnen goede diensten bewijzen.


toetsing

Het college wordt afgesloten met een tentamen en een hertentamen. Het tentamen beslaat de stof die in de colleges behandeld zin. Getoetst worden zowel kennis van behandelde cursieve vormen als begrip, dat wil zeggen het vermogen om de geleerde systematiek toe te passen.

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, tentamendata en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het tentamenrooster van de opleiding.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt meestal een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


laatste wijziging 3 september 2003

home