tweedejaars cursus 2002-2003

Klassiek Chinees

Jeroen Wiedenhof

docenten

Burchard Mansvelt Beck, 1177/008, 071-527.2521
Jeroen Wiedenhof, 1177/003, 071-527.2524

tijd en plaats


de onderstaande beschrijving heeft met name betrekking op de colleges van Wiedenhof


vorm

De cursus Klassiek Chinees wordt gegeven in de vorm van een werkcollege. Aanwezigheid en voorbereiding zijn een voorwaarde voor deelname. Per college worden teksten opgegeven. De teksten moeten voorafgaand aan het college zijn gelezen en vertaald. Deelnemers aan de cursus dienen deze vertaling schriftelijk uit te werken, en hun vragen en aantekeningen mee te nemen naar het college.


inhoud

Als vervolg op de eerstejaars inleiding wordt in dit college de grammaticale kennis uitgebouwd en aan de woordenschat gewerkt. Aan het begin van het college wordt de student vertrouwd gemaakt met het eenvoudige Klassiek Chinees van het encyclopedische woordenboek Ci2 hai3 ('De zee van woorden'), zodat dit zelfstandig kan worden geraadpleegd bij het lezen van de overige teksten. Chronologisch bestrijken de teksten van dit college twee millenia in vogelvlucht.


materiaal

A.S. Keijser en J.M. Wiedenhof, Van de Han tot de Republiek: Tweedejaars cursus Wényán. Geannoteerde reader voor werkcollege Klassiek Chinees. Deel 1: Teksten; Deel 2: Annotaties. Derde editie 2002, momenteel ter perse. Zie voor de eerste vijf teksten de handout in de gele map op de plank Wiedenhof in de bibliotheek.


extra opdrachten


toetsing

Elk semester wordt afgesloten met een tentamen; elk tentamen heeft een hertentamen. Inhoudelijk beslaan de tentamens de grammatica en woordenschat die in de colleges behandeld zin. Getoetst worden zowel kennis als begrip, dat wil zeggen het vermogen om het geleerde toe te passen.

Administratieve details over studiepunten, het gewicht van elk onderdeel, tentamendata en dergelijke staan vermeld in de studiegids en in het tentamenrooster van de opleiding.


evaluatie

Docenten zijn voor het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel afhankelijk van de reacties van de deelnemers aan hun colleges. Opmerkingen over vorm en inhoud van dit college zijn dan ook zeer welkom, hetzij tijdens het college zelf (voor zover daar tijd voor is), hetzij op een ander tijdstip.

Tijdens de laatste bijeenkomst wordt meestal een schriftelijke evaluatie gehouden. Deelnemers kunnen dan gedurende 15 à 20 minuten op een evaluatieformulier in afwezigheid van de docenten hun oordeel geven over het onderwijs. Deze evaluatie is anoniem. De ingevulde formulieren worden door het secretariaat van de opleiding bewaard in een verzegelde envelop. Docenten hebben geen recht op inzage voordat het eindcijfer is vastgesteld.


tentamen

Uitslag van het tentamen van 2 juni 2003: zie de lijst


laatste wijziging 16 juni 2003

home