eerstejaarscursus Mandarijn 2010-2011

Modern Chinees

Jeroen Wiedenhof


index

   

weekindeling
docenten
inrichting van de colleges


   

dagroosters
colleges grammatica


weekindeling

maandag 9:15-11:00u of 11:15-13:00

werkgroep grammatica

dinsdag, donderdag en vrijdag 9:15-11:00u of 11:15-13:00 werkgroepen luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid
donderdag uren tussen 13:15u en 15:00u talenlaboratorium

 docenten

De eerstejaars colleges taalverwerving worden in het vierde blok gegeven door Lin Chien-ju, Lin Chin-hui, Lin Yu-jen, Lu Yao, Luo Yixue, Rint Sybesma, Jeroen Wiedenhof en Yinzhi Zhang. De coördinatie is in handen van Jeroen Wiedenhof. De taaldocenten wensen je een aangename en succesvolle cursus toe!


inrichting van de colleges

De taalverwervingscolleges zijn erg intensief. Succes in dit onderdeel hangt in de eerste plaats af van zelfdiscipline. Werk regelmatig en houd behandelde stof goed bij.

Het programma omvat in het eerste semester tien uur college per week, verdeeld over twee uur grammaticacolleges, zes uur colleges luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid; en twee uur begeleide training in het talenpracticum. In het tweede semester is er één talenpracticumuur minder. Naast de voorbereiding en uitwerking van de colleges wordt van de deelnemers verwacht dat zij enige uren per week zelfstudie in het talenpracticum verrichten.

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges.

Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht; het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coordinator te melden, met opgaaf van redenen. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoordinator. Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk.

Colleges en werkcolleges beginnen om kwart over het hele uur, en dat geldt binnen de opleiding Talen en culturen van China ook voor tentamens. (Pas op: Tentamens buiten de opleiding beginnen meestal precies op het hele uur.)

Aan een hertentamen kan uitsluitend worden deelgenomen door (a) studenten die een onvoldoende hebben gehaald voor het eerste tentamen; (b) studenten die zich met geldige redenen tijdig bij de docent hebben afgemeld voor het eerste tentamen.

Het dagrooster geeft aan welke stof op welke dag wordt behandeld. Deze stof dient te worden voorbereid voor het begin van het college. Na afloop van het college wordt deze stof bekend geacht ten behoeve van het vervolg van de cursus.

Verdere gegevens over het studieprogramma zijn te vinden in de Studiegids Chinese talen en culturen. Het lesrooster is aangehangen in het Sinologisch Instituut op het prikbord naast kamer 011 (secretariaat). Aankondigingen over de dagelijkse gang van zaken staan op het witte mededelingenbord links naast de ingang van zaal 001.


 boekenlijst

De boekenlijst is afgedrukt in de Studiegids Talen en culturen van China. Zie voor adressen van boekhandels de algemene informatie over studieboeken.laatste wijziging 4 april 2011

home