Grammatica van het Mandarijn / Uitwerking van opdrachten

 

Tellen en rangschikken

 

Jeroen Wiedenhof

1. Getallen in transcriptie

1.

sānshí ~ sānshi

6.

yìbǎi wàn

2.

sānqiān sānbǎi sānshi ~ ...sānshi

7.

yìqiān wúbǎi wàn

3.

wúbǎi wǔshi ~ wúbái wǔshí ~ wúbái wǔshi ~ wúbái wǔ ~ wúbāi wǔ

8.

yíwàn líng wúbǎi

4.

yìqiān liùbǎi ~ yìqiān liù

9.

wǔqiān liùbǎi bāshi jiǔ yì líng sānbǎi bāshi wàn

5.

èrqiān sānbǎi wàn ~ liǎngqiān sānbǎi wàn

10.

èrshi wǔ wàn

2. Vertaling in karakters

1.

一九七五年十二月一號星期一上午八點差二十七分。

6.

五年前我在七月十八號第二次看到長城了。

2.

二月八號我一天都在萊頓。

7.

中國北京冬天路十二號王麗麗小姐。

3.

民國三十年是公元一九幾幾年?

8.

你是上午八點還是下午八點到的呢?

4.

這本書三十八塊錢。 售貨員說打九折,所以便宜百分之十,也就是說三塊八。

9.

從上午八點半到下午十二點半就是四個鐘頭。

5.

請你給我一半。

10.

對不起,讓你等半個鐘頭了, 所以你可能有點兒冷吧。

bijbehorende opdracht || bijbehorend college

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 25 februari 2020 | home