eerstejaarscursus 2001-2002

standaard-Mandarijn

Jeroen Wiedenhof

Vanaf 15 januari 2002 worden Jeroen Wiedenhofs coördinerende taken in de propedeuse voor vijf maanden waargenomen door Ans van Broekhuizen-De Rooij (kamer 1177/020, telefoon 527.2531).

In het tweede semester loopt daarom de informatievoorziening over de cursus standaard-Mandarijn NIET VIA DEZE WEBPAGINA'S. Nadere bijzonderheden worden tijdens de colleges bekend gemaakt.

Informatie over de cursus grammatica van het Mandarijn wordt in het tweede semester bijgehouden op Katia Chirkova's grammaticapagina

index

   

weekindeling
het docententeam
inrichting van de colleges
tentamenuitslagen

   

groepsindeling
dagroosters
colleges grammatica
opdrachten bij colleges grammatica

mentoraat
boekenlijst
drukfouten in Integrated Chinese
teachers' pages

 
  

weekindeling

maandag 9:15-11:00u

werkgroep grammatica

dinsdag, donderdag en vrijdag 9:15-11:00u werkgroepen luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid
dinsdag en vrijdag uren tussen 11:15u en 14:00u talenpracticum

 docenten

De eerstejaars colleges taalverwerving worden in het eerste semester gegeven door Katia Chirkova, Maghiel van Crevel, Lloyd Haft, Henning Klöter, Lin Chin-Hui, Axel Schneider en Jeroen Wiedenhof. De coördinatie is in handen van Jeroen Wiedenhof. De taaldocenten wensen u een aangenaam en succesvol studiejaar toe!


inrichting van de colleges

De taalverwervingscolleges zijn erg intensief. Succes in dit onderdeel hangt in de eerste plaats af van zelfdiscipline. Werk regelmatig en houd behandelde stof goed bij.

Het programma omvat tien uur college per week, verdeeld over twee uur grammaticacolleges, zes uur colleges luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid; en twee uur begeleide training in het talenpracticum. Naast de voorbereiding en uitwerking van de colleges wordt van de deelnemers verwacht dat zij enige uren per week zelfstudie in het talenpracticum verrichten.

Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus géén hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht; het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Studenten mogen hoogstens drie colleges per semester missen. Wie dit maximum overschrijdt, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator. Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk. Zij worden verwezen naar het speciale keuzevakcollege (zie de Studiegids Chinese talen en culturen).

In tegenstelling tot de werkcolleges, die om kwart over het hele uur beginnen, geldt voor tentamens een aanvang precies op het hele uur. Aan een hertentamen kan uitsluitend worden deelgenomen door (a) studenten die een onvoldoende hebben gehaald voor het eerste tentamen; (b) studenten die zich met geldige redenen tijdig bij de docent hebben afgemeld voor het eerste tentamen.

Het dagrooster geeft aan welke stof op welke dag wordt behandeld. Deze stof dient te worden voorbereid voor het begin van het college. Na afloop van het college wordt deze stof bekend geacht ten behoeve van het vervolg van de cursus.

Verdere gegevens over het studieprogramma zijn te vinden in de Studiegids Chinese talen en culturen. Het lesrooster is aangehangen in het Sinologisch Instituut op het prikbord naast kamer 003 (secretariaat). Aankondigingen over de dagelijkse gang van zaken staan op het witte mededelingenbord links naast de ingang van zaal 001.


 boekenlijst

De boekenlijst is afgedrukt in de Studiegids Talen en culturen van China. Zie voor adressen van boekhandels de algemene informatie over studieboeken.


laatste wijziging 22 januari 2002

home